Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
» Gości online: 6

» Użytkowników online: 0

» Łącznie użytkowników: 17,589
» Najnowszy użytkownik: imyli
Nawigacja
ORGANIZACYJNE
TAM BYLIŚMY..
PUBLIKACJE
PODOBNA TEMATYKA


Stowarzyszenie
"Pamięć i Nadzieja"w Chełmie

--------------------------------- 
 

27 Dywizja Wołyńska AK

---------------------------------

Kresowy Serwis Informacyjny

-------------------------------
 

Serwis Informacyjny
o Kresach Wschodnich

Ostatnie artykuły
STATUT

STATUT

Statut

Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Par. 1.

3.   Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia, zwane dalej "Towarzystwem" Jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną.

2.   Towarzystwo może przystępować do ogólnokrajowych organizacji, których cele są zbieżne z celami Towarzystwa.

Par. 2.

1.   Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

 1. Towarzystwo może tworzyć Koła Terenowe lub Oddziały na terenie całego kraju, zwane dalej "Kołami Terenowymi". Koła te posiadają osobowość prawną.
 2. Za granicą mogą tworzyć się Koła Zagraniczne na prawach Kół Terenowych, o \]e zezwalają na to przepisy prawne tych państw.
 3. Siedzibą Zarządu Głównego Towarzystwa jest stołeczne miasto Warszawa.

Par. 3.

Działalność Towarzystwa polega na pracy społecznej członków określonej w rozdziale II niniejszego statutu.

Par. 4.

Towarzystwo używa własnych znaków i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

Par. 5.

Ceiem Towarzystwa jest:

a/ kultywowanie tradycji wywodzących się z Wołynia i Polesia

b/ upamiętnianie losów ludności polskiej na Wołyniu i Polesiu na tle wydarzeń historycznych i

obecnych c/ organizowanie społecznego ruchu na rzecz pomocy Polakom pozostającym na ziemiach kresowych d/ organizowanie ochrony pozostałych na Wołyniu i Polesiu dóbr polskiej kultury d podejmowanie działań zapewniających zachowanie więzi z ludnością polską na ziemiach kresowych i dążenie do zapewnienia im pełni praw przysługujących mniejszościom narodowym zgodnie z prawem międzynarodowym świadczenie pomocy swoim członkom.

 Par. 6. 

Towarzystwo realizuje swoje cele przez;

a/ pogłębianie wiadomości o wkładzie Polaków z terenu Wołynia i Polesia w dzieje kultury polskiej  przez organizowanie odczytów, wycieczek turystyczno krajoznawczych,  spotkań z organizacjami polskimi działającymi na ziemiach kresowych itp. b/ badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej w kraju i za granicą c/ zasilanie polskich bibliotek na Wołyniu i Polesiu oraz w innych skupiskach ludności polskiej w polską literaturę, podręczniki i wydawnictwa d/ udzielanie pomocy w zakresie konserwacji zabytków polskości, w tym kaplic, cmentarzy i kościołów e/ udzielanie pomocy prawnej i finansowej potrzebującym członkom Towarzystwa


Rozdział III. Prawa i obowiązki członków

Par. 7.

Towarzystwo składa się z członków zwyczajnych, wspierających i honorowych zorganizowanych w Kołach Terenowych o liczebności co najmniej 10 osób.

Par. 8.

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie, narodowości polskiej, pochodzące z Wołynia lub z Polesia oraz miłośnicy Wołynia i Polesia, którzy zgłoszą deklaracje o przystąpieniu do Towarzystwa.
 2. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, które zadeklarują współpracę z Towarzystwem w realizacji jego celów.
 3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne spoza członków zwyczajnych i wspierających, które w szczególny sposób zasłużyły się dla Towarzystwa.

Par. 9.

1.  Członków zwyczajnych i wspierających przyjmują Zarządy Kół Terenowych na podstawie deklaracji z poparciem dwóch członków zwyczajnych lub Zarząd Główny jeśli na danym terenie nie istnieje Koło Terenowe.

 1. Od decyzji odmownej ubiegającemu się o przyjęcie przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Głównego oraz w dalszej kolejności do Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek uzasadniony przez jednego z delegatów.

Par. 10.

Każdy członek zwyczajny ma prawo:

a/' czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa

b/ uczestniczenia w zebraniach, zgromadzeniach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo

c/ stawiania wniosków oraz zgłaszania opinii

d/ korzystania z pomocy Towarzystwa

Par. 11

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo:

a/' uczestniczenia w zebraniach Towarzystwa z głosem doradczym

b/ udziału w pracach Towarzystwa

c/ składania wniosków i uwag

Nie mają głosu stanowiącego na zebraniach oraz nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego.

Par. 12

Członkowie Towarzystwa mają obowiązek:

a/ udziału w realizacji celów i zadań Towarzystwa

b/ przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa

c/ propagowania haseł i idei Towarzystwa dla pozyskiwania nowych członków i sympatyków

d/ opłacenia wpisowego i uiszczania regularnie składek członkowskich

Par. 13.

Utrata praw członkowskich następuje przez:

a/ wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu Koła Terenowego

b/ wykluczenie uchwałą Zarządu Głównego na wniosek Koła Terenowego lub Koleżeńskiego Sądu Honorowego za naruszenie statutu bądź za działanie na szkodę Towarzystwa

c/ skreślenie z listy członków przez Zarząd Koła Terenowego na skutek niepłacenia składek i nieudzielania się w pracach Towarzystwa przez okres 12 miesięcy

d/ zgon członka

 1. Wykluczonym w myśl p.l.b. przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie 6 tygodni od daty zawiadomienia.
 2. Skreślonym w myśl p.I.c. przysługuje prawo odwołania do Zarządu Głównego w terminie 6 tygodni od daty zawiadomienia.

Par. 14.

1.  Wysokość wpisowego i składek członkowskich ustala corocznie Walne Zgromadzenie Delegatów

 1. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny może zmniejszyć lub podwyższyć wysokość składki na wniosek Zarządu Koła Terenowego.

Par.15

1.    Władzami Towarzystwa są:

a/ Waine Zgromadzenie Delegatów

b/ Zarząd Główny

c/ Komisja Rewizyjna

d/ Koleżeński Sąd Honorowy

 1. Kadencja każdej z władz trwa 3 lata. Członkowie wybrani do władz pełnią swe funkcje honorowo.
  1. Wybory władz określonych w p. ł. odbywają się przez Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne obowiązuje tylko w przypadku żądania tego przez któregokolwiek z uczestników.
  2. W przypadku kiedy któryś z wybranych członków władz Towarzystwa utraci zdolność sprawowania swojej funkcji, każdy organ władzy wymieniony w p. 1. ma prawo dokooptować w to miejsce nowego członka, który na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Delegatów powinien uzyskać akceptację. W razie nie uzyskania akceptacji uzupełnienie składu władz odbywa się w trybie określonym w p.3.
  3. Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Par. 16.

1.  Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa i ostateczną instancją w podejmowaniu decyzji dotyczących działalności statutowej.

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:

a/ wybór Prezesa i członków Zarządu Głównego, członków Komisji Rewizyjnej oraz członków

Koleżeńskiego Sądu Honorowego b/ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Koleżeńskiego Sądu Honorowego

c/ udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji Rewizyjnej

d/ uchwalanie programów działalności Towarzystwa

e/ uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich

 f/ rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu Głównego

g/ uchwalanie budżetu Towarzystwa

h/ uchwalanie zmian statutu Towarzystwa

i/  uchwalanie regulaminu obrad

j/ nadawanie godności członka honorowego i pozbawianie jej

k/ podejmowanie decyzji w sprawach istotnych dla całego Towarzystwa wymagających zgody Walnego Zgromadzenia Delegatów

l/ podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i sposobie likwidacji jego majątku

Par. 17.

1.  Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się raz w roku i ma charakter sprawozdawczy.

 1. Co 3 łata odbywa się Walne Zgromadzenie Delegatów sprawozdawczo-wyborcze.
  1. Zarząd Główny z inicjatywy własnej, Komisji Rewizyjnej, Zarządu Koła Terenowego lub co najmniej 10 członków zwyczajnych może w terminie co najmniej 6 tygodni zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów dla rozstrzygnięcia spraw ważnych dla Towarzystwa. Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym zTgromanżeńii?Delegatów winno zawierać temat wymagający podjęcia decyzji oraz na czyje żądanie jest ono zwoływane.

  W Walnym Zgromadzeniu Delegatów, z głosem stanowiącym, udział biorą:

  a/ członkowie Zarządu Głównego

  b/ po jednym przedstawicielu Komisji Rewizyjnej i Koleżeńskiego Sądu Honorowego

  c/ delegaci z Kół Terenowych Koła Terenowe delegują każdorazowo na Walne Zgromadzenie Delegatów swoich przedstawicieli w zależności od liczebności Koła Terenowego. Koła liczące do 15 osób delegują 1 delegata Koła liczące do 30 osób delegują 2 delegatów Koła liczące ponad 30 osób delegują 3 delegatów Kadencja delegata trwa przez okres Walnego Zgromadzenia Delegatów.

  O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd Główny zawiadamia wszystkie Koła Terenowe najpóźniej 20 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów. Koła Terenowe winny być powiadomione listami zwykłymi wysłanymi z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed ustalonym terminem.

  Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów w pierwszym terminie zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. Przy braku ąuorum, po upływie pół godziny od wyznaczonego terminu pierwszego, uchwały podjęte w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów dotyczące zmian statutu oraz rozwiązania Towarzystwa i sposobu likwidacji jego majątku wymagają 2/3 głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu Delegatów. 

  Zarząd Główny Towarzystwa składa się z 11-15 członków, w tym z prezesa, dwóch zastępców,sekretarza i skarbnika.

  Prezes Zarządu Głównego jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

  Pozostałe funkcje w Zarządzie Głównym ustalane są na pierwszym posiedzeniu Zarządu. Zarząd spośród siebie wybiera odpowiedzialnych za opiekę nad poszczególnymi zakresami działania Towarzystwa.

  Posiedzenia Zarządu Głównego mogą być zwoływane w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. Dopuszcza się przerwę w okresie letnich miesięcy wakacyjnych.

Par 18.

 

Zarząd Główny Towarzystwa składa się z 11-15 członków, w tym z prezesa, dwóch zastępców, sekretarza i skarbnika.

Prezes Zarządu Głównego jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

Pozostałe funkcje w Zarządzie Głównym ustalane są na pierwszym posiedzeniu Zarządu. Zarząd spośród siebie wybiera odpowiedzialnych za opiekę nad poszczególnymi zakresami działania Towarzystwa.

Posiedzenia Zarządu Głównego mogą być zwoływane w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. Dopuszcza się przerwę w okresie letnich miesięcy wakacyjnych.

Par. 19.

zakresu działania Zarządu Głównego należy:

a/ reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz

b/ kierowanie całością działalności Towarzystwa

c/ nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów

d/ sprawowanie opieki na wszystkimi Kołami Terenowymi

e/ zwoływanie Walnych Zgromadzeń Delegatów

f/ przygotowywanie wniosków wymagających uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów

g/ sporządzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz przedstawianie ich Walnemu Zgromadzeniu

Delegatów do rozpatrzenia IV podejmowanie decyzji o powoływaniu lub rozwiązywaniu Kół Terenowych i   rozpatrywanie odwołań od uchwał Kół Terenowych.

Par. 20.

1.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu Delegatów. Przewodniczącego wybierają członkowie spośród siebie na pierwszym posiedzeniu.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa i dokonuje kontroli działalności wszystkich Kół Terenowych przynajmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem spraw majątkowych.
 2. Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli przewodniczący Komisji składa na dorocznym Walnym Zebraniu Delegatów.
 3. Na Walnym Zgromadzeniu Delegatów sprawozdawczo-wyborczym przewodniczący Komisji składa wniosek o absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Głównego i- do Zarządów Kół Terenowych z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.

Par. 21.

1.  Koleżeński Sąd Honorowy wybierany jest na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w liczbie 3 do 5 członków. Na pierwszym zebraniu członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego.

 1. Koleżeński Sąd Honorowy rozpatruje wszystkie sprawy sporne, które mogą wyniknąć pomiędzy członkami Towarzystwa lub członkami i władzami Towarzystwa w trakcie ich działalności statutowej.
 2. Zasady działania Koleżeńskiego Sądu Honorowego zostaną określone w odrębnym regulaminie zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

Par. 22.

I    Koła Terenowe tworzą się w warunkach istnienia grupy inicjatywnej złożonej z co najmniej 6 osób na podstawie wniosku zaakceptowanego przez Zarząd Główny. Wniosek powinien zawierać określenie obszaru terytorialnego dla działalności Koła z załączonymi wypełnionymi deklaracjami członkowskimi osób zakładających Koło Terenowe.

2.    Po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny, Koło Terenowe na swoim Walnym Zebraniu wybiera

_  spośród członków Zarząd Koła składający się co najmniej z prezesa i skarbnika. Liczniejsze Koła mogą wybierać do Zarządu większą ilość osób (maximum 9 osób) w tym sekretarza i do 2 zastępców prezesa. Uzupełnienie składu Zarządu odbywa się w tym samym trybie.

 1. Zebrania Zarządu Koła mogą być zwoływane w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. Dopuszcza się przerwy w okresie letnich miesięcy wakacyjnych.
 2. Władzami Koła Terenowego są:

a/ Walne Zebranie członków Koła

b/ Zarząd Koła

5.    Przepisy paragrafu 15 poza p. 1. stosuje się odpowiednio.

Par. 23.

1.  Najwyższą władzą Kola Terenowego jest Walne Zebranie członków.

 1. Postanowienia zawarte w paragrafie 17 p. 2, 6, 7 stosuje się odpowiednio. 
 2. Zarząd Kola z inicjatywy własnej, władz Towarzystwa lub co najmniej 5 członków może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie dla rozstrzygnięcia spraw ważnych dla Koła w terminie 3 tygodni.

Par. 24

1.    Do zakresu działania Walnego Zebrania Koła Terenowego:

a/ uchwalanie programu działalności Koła Terenowego

b/ wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów

c/ rozpatrywanie sprawozdania Zarządu Koła

d/ wybór Zarządu Koła

e/ rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd Koła lub przez członków Koła Terenowego

2.    Do zakresu działania Zarządu Koła Terenowego należy:

a/ realizowanie planów i uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz zaleceń Zarządu Głównego

b/ przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz prowadzenie ich ewidencji

c/ prowadzenie spraw finansowych i majątkowych Koła wg zasad określonych w rozdziale V niniejszego statutu

d/ ustalenie trybu i regulaminu prac Koła

e/ utrzymywanie ścisłej łączności z Zarządem Głównym

f/składanie do Zarządu Głównego okresowych sprawozdań z działalności w zakresie:

■       organizacji Koła i ewidencji członków

■       działalności finansowej

■       działalności statutowej

■       spraw wnioskowanych przez Koło

Sprawozdania winny być dostarczane na wniosek Zarządu Głównego co najmniej raz do roku w terminie ustalonym przez Zarząd Główny. 

 

Rozdział V. Majątek Towarzystwa 

Par. 25.

1.    Majątek Towarzystwa stanowią:

a/ wpisowe i składki członkowskie

b/ dotacje, darowizny, zapisy i spadki

c/ dochody z imprez i z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

d/ dochody z ofiarności publicznej

e/ dochody z majątku Towarzystwa

2.    Finanse Koła Terenowego przeznaczone są na prowadzenie działalności Koła, po ustaleniu z Zarządem Głównym wysokości odpisu odprowadzanego do Zarządu Głównego (maximurn 25 procent). Wielkość odpisu oraz sposób i tryb przekazywania pieniędzy Zarządy Kół Terenowych uzgadniają z Zarządem Głównym.

Par. 26.

1.  Pisma dotyczące spraw majątkowych Towarzystwa oraz Kół Terenowych podpisują łącznie 2 osoby -prezes lub wiceprezes oraz skarbnik Zarządu Głównego albo Zarządu Koła Terenowego.

 1. Inne pisma wymagają podpisu prezesa lub jego zastępcy oraz sekretarza albo innego członka Zarządu odpowiedniego szczebla organizacyjnego.
 2. Pisma w sprawach wykraczających poza teren działania Koła Terenowego podpisują odpowiedni członkowie Zarządu Głównego.

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

Par. 27.

Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności có najmniej połowy liczby uprawnionych delegatów, a w drugim terminie większością głosów bez względu na ilość obecnych uprawnionych do głosowania.

Par. 28.

1.  W przypadku rozwiązania Towarzystwa Walne Zgromadzenie Delegatów ustala Komisję Likwidacyjną oraz postanawia o przeznaczeniu majątku Towarzystwa. 

 2. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały o przeznaczeniu majątku Towarzystwa orzeka o tym sąd zgodnie z Art. 38 i 39 Prawa o Stowarzyszeniach.

 

Statut Plik PDF >>